۶۰%
گایدلاین اطفال ۲ (نلسون 2015)
۸۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۸۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۳۲۰۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  گایدلاین جراحی۱ (شوارتز 2015)
  ۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۶۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۴۰۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  گایدلاین جراحی۲ (شوارتز 2015)
  ۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۶۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۴۰۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  گایدلاین جراحی۳ (شوارتز 2015)
  ۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۶۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۴۰۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  گایدلاین جراحی۴ (شوارتز 2015)
  ۵۵۰۰۰۰ ریال
 • ۳۳۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۲۰۰۰۰ ریال

  ۵۰%
  CD ریه (هاریسون 2015 + سسیل 2016)
  ۳۵۰۰۰۰ ریال
 • ۱۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۷۵۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  CD اطفال ۳ (نلسون 2015)
  ۳۰۰۰۰۰ ریال
 • ۱۸۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۲۰۰۰۰ ریال

  ۵۰%
  CD غدد(هاریسون 2015 -سسیل 2016)
  ۵۰۰۰۰۰ ریال
 • ۲۵۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۵۰۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  CD اپیدمیولوژی
  ۲۰۰۰۰۰ ریال
 • ۱۲۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۸۰۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  CD اخلاق پزشکی
  ۲۰۰۰۰۰ ریال
 • ۱۲۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۸۰۰۰۰ ریال

  تعداد 1-10          کل محصولات : 14
  1 2 >> >>|