۲۵%
گایدلاین اطفال ۱ (نلسون 2019)
۱۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۰۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  گایدلاین غدد (هاریسون 2018-سسیل 2016)
  ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۱۲۵۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  گایدلاین خون (هاریسون 2018-سسیل 2016)
  ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۱۲۵۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  گایدلاین ریه (هاریسون 2018-سسیل 2016)
  ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۱۲۵۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  گایدلاین کلیه(هاریسون 2018-سسیل 2016)
  ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۰۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  گایدلاین روماتولوژی(هاریسون 2018 +سسیل2016 )
  ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۱۲۵۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  گایدلاین گوارش (هاریسون 2018-سسیل 2016)
  ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۰۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

  ۴۰%
  گایدلاین ارتوپدی
  ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۶۴۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۹۶۰۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  گایدلاین قلب (هاریسون 2018-سسیل 2016)
  ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۰۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

  ۴۰%
  گایدلاین زنان۲ (دنفورث + کارنت 2013)
  ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
 • ۵۶۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۸۴۰۰۰۰ ریال

  تعداد 1-10          کل محصولات : 17
  1 2 >> >>|