اخـبــار و مطالب   - تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۸ 

 ردیف  نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۸/۲/۵
۲ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۹۸/۲/۶
۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت  MHLE ۹۸/۲/۱۲
     ۴  آزمون پیش کارورزی الکترونیک(میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی  ۹۸/۳/۲۳
۵ آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) توسط دانشگاه ها ۹۸/۳/۲۳
۶ آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی ( Ph.D) ۹۸/۳/۳۰. ۹۸/۳/۳۱
۷ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۸/۴/۱
۸ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۹۸/۴/۶
۹ آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی ۹۸/۴/۶
۱۰ آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی( توسط دانشگاه های مجری) ۹۷/۴/۲۰
۱۱ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۹۸/۴/۲۷
۱۲  آزمون کارشناسی ارشد ۹۸/۴/۲۷. ۹۸/۴/۲۸
۱۳ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱ ۹۸/۵/۱۰
۱۴ آزمون ملی دندانپزشکی ۱ ۹۸/۵/۱۰
۱۵ آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۹۸/۵/۱۰
۱۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۸/۵/۱۷
۱۷ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۸/۵/۲۴
۱۸ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۹۸/۶/۴
۱۹ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی) دوره 66 (و فوق تخصصی) ( دوره ۳۳ ) ۹۸/۶/۷. ۹۸/۶/۸
۲۰ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۹۸/۶/۱۴
۲۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۸/۷/۱۸
۲۲ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۸/۸/۲۴
۲۳ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۹۸/۹/۷
۲۴ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۸/۹/۱۴
۲۵ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۲ ۹۸/۱۰/۵
۲۶ آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۹۸/۱۰/۵
۲۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۸/۱۰/۲۶
۲۸ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی  * ۹۸/۱۱/۳
۲۹ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۸/۱۱/۱۷
۳۰ صلاحیت حرفه ای پرستاران ۹۸/۱۱/۱۷
۳۱ اولین دوره آزمون جامع رشته داروسازی ۹۸/۱۲/۸
۳۲ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۹۸/۱۲/۸
۳۳ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هفتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۹۸/۱۲/۱۵
۳۴ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۸/۱۲/۲۲

                    

                                  * برگزاری این آزمون (دانشنامه دوم در سال) منوط به تصویب آن در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد.  

 

 

 

<<< نمایش فهرست مطالب >>>