اخـبــار و مطالب   - تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷ 

 ردیف  نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱       آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۷/۱/۳۰
۲       آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و پنجمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۹۷/۲/۶
۳       آزمون پیش‌کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۹۷/۲/۱۳
     ۴       آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۹۷/۲/۱۳
۵       آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (PHD) ۹۷/۲/۲۰. ۹۷/۲/۲۱
۶       آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۷/۲/۲۷
        آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۷/۴/۷
۷       آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۷/۳/۳۱
۸       آزمون کارشناسی ارشد ۹۷/۴/۱۴. ۹۷/۴/۱۵
۹       آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۹۷/۴/۱۴
۱۰       آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی ۹۷/۴/۱۴
۱۱       آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۹۷/۴/۲۱
۱۲        آزمون پیش‌کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۹۷/۴/۲۸
۱۳       آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱ ۹۷/۵/۴
۱۴       آزمون جایابی دانش‌اموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۱ ۹۷/۵/۴
۱۵       آزمون ملی دندانپزشکی ۱ ۹۷/۵/۴
۱۶       آزمون ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور ۹۷/۵/۴
۱۷       آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۷/۵/۱۸
۱۸       آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۷/۵/۲۵
۱۹       آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۹۷/۶/۵
۲۰       آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی (دوره ۶۵) و فوق تخصصی (دوره ۳۲)) ۹۷/۶/۱۶. ۹۷/۶/۱۵
۲۱       آزمون پیش‌کارورزی و علوم پایه ۹۷/۶/۱۵
۲۲       آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۷/۷/۱۹
۲۳       آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۷/۸/۲۴
۲۴       آزمون پیش‌کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۹۷/۹/۸
۲۵       آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۷/۹/۱۵
۲۶       آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور ۲ ۹۷/۱۰/۶
۲۷       آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۹۷/۱۰/۶
۲۸       آزمون پیش‌کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۹۷/۱۰/۲۰
۲۹       آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و ششمین دوره) ۹۷/۱۱/۱۱
۳۰       آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی (دوره ۶۶) و فوق تخصصی (دوره ۳۳)) ۹۷/۱۱/۱۱
۳۱       آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۹۷/۱۱/۱۸
۳۲       آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۹۷/۱۱/۲۵
۳۳       آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و ششمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۹۷/۱۲/۲
۳۴       آزمون پیش‌کارورزی و علوم پایه ۹۷/۱۲/۱۶
 


<<< نمايش فهرست مطالب >>>